Lindeboom Counseling

Klachtenprocedure en privacy

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Als je naar jouw idee onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je hulpverlener te bespreken en op te lossen. Je kan hierbij de vertrouwenspersoon in schakelen van de NFG. Als het niet lukt op deze manier het probleem op te lossen, kun je een klacht indienen. Dit kan je doen via de vertrouwenspersoon/contactpersoon klachtafhandeling van de NFG. Klik op de link voor de klachtenprocedure:

https://de-nfg.nl/pdf/Klachtenproces_schema_client.pdf

Vertrouwenspersoon NFG (tevens contactpersoon klachtafhandeling):

Dhr. Theo Splinter
tel: 06-46160403
vertrouwenspersoon@de-nfg.nl

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je hulpvraag, de voortgang van onze gesprekken en gegevens over de uitgevoerde behandeling.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen als ik die, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘counseling’, of ‘psychosociale therapie’
• de kosten van het consult

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze gerust of bekijk het volledige privacy document hier.